شهدای رسانه

تاریخ : 1361/02/02

صفحه مخصوص شهدای رسانه
http://www.yadgah.ir/person/search/3d733Ffc

حسام الدین ابولمعالی
http://www.yadgah.ir/person/detail/21548/
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/08/24
محل شهادت: شهدای رسانه - مهران
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
علی اکبر امیریان
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/08/24
محل شهادت: شهدای رسانه - موسیان
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
علی نقی توکلی
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/08/24
محل شهادت: شهدای رسانه - سومار
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
محمدرضا ژیان احمدی
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/08/24
محل شهادت: شهدای رسانه
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
عبد الرحیم فتوت
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/08/24
محل شهادت: شهدای رسانه
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
جواد نظام دوست
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/08/24
محل شهادت: شهدای رسانه
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
هوشنگ نوری
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/08/22
محل شهادت: شهدای رسانه - عملیات کربلای پنج
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
سید حسین وزیری ثانی
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/08/24
محل شهادت: شهدای رسانه - کردستان
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
غلامعباس ولیان
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/08/24
محل شهادت: شهدای رسانه - سورکوه
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات
حسن هادی
تاریخ نولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/08/22
محل شهادت: شهدای رسانه - عملیات کربلای پنج
گلزار شهید: عدم وجود اطلاعات
مزار شهید: عدم وجود اطلاعات

/