رمز پیروزی

رمز پیروزی

تاریخ1390/12/18
رمز پیروزی ما وحدت کلمه بود.
اینروزها، روزهای آزادی خرمشهر و شادمانیهای آن است. روزهایی که همه در یک قالب، یک شکل و با یک هدف در کنار یکدیگر بودند. ایران در طول سالهای دفاع و مقاومت، بسیاری از کارهای غیر ممکن را ممکن ساخت؛ عملیاتهایی که هیچ کس در هیچ کجای دنیا نمیتوانست تصور کند، هنوز یاد و خاطره حمله به اچ-3 در فضای کشور وجود دارد، هنوز عطر تن فرمانده جهان آرا در کوچه های خرمشهر بزرگی عظم و ارادۀ آهنین مردمان ایران اسلامی را یادآوری میکند. هنوز ذره ذرۀ خاک جبهه های جنوب فریاد فداکاریها، دلاوریها و بزرگوارگیهای رزمندگان و ملت این کشور را در سینه دارد... و این کشور هر روز، هنوز، به این فداکاریها، مردانگیها و بزرگواریها نیازمند است.
بازگشت