حسن بيك محمدي
نام پدر: محمد علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/06/24
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 35, شماره: 16
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha