محسن پور عظيمي
نام پدر: عباس
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343/06/13
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/04/10
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 59, شماره: 22
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha