علي تعالي
نام پدر: محمود
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/11/26
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 86, شماره: 15
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha