سيد محمد جاهد جلالي
نام پدر: سيد علي حسين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1305
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 101, شماره: 16
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha