ناصر(محسن) جلالي
نام پدر: محمد حسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1331
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/11/26
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 91, شماره: 8
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha