بهمن جوادي فرد
نام پدر: حاجي بابا
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/04/10
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 99مكرر, شماره: 1مكرر
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha