ابراهيم حسامي
نام پدر: غلامعلي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1332
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/12/06
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 21, شماره: 16مكرر
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha