يعقوب حسن پور
نام پدر: نقي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/12/06
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 55, شماره: 1
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha