سيد حميد رضا خبازي
نام پدر: سيد محمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 97, شماره: 20
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha