سيد مهدي درمنگي فراهاني
نام پدر: سيد محمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1334
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1359/08/06
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 96, شماره: 17
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha