حميد رزاقي
نام پدر: آيت الله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/09/04
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 8, شماره: 12مكرر
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha