سيد حمزه عنايتي
نام پدر: سيد رضا
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1331
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/09/03
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 3, شماره: 12مكرر
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha