علي فيض آبادي
نام پدر: امين اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1347
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/09/04
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 97مكرر, شماره: 1مكرر
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha