محمد رضا قاسمي
نام پدر: علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1341/06/06
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/09/04
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 28مكرر, شماره: 5
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha