عليرضا كريمي
نام پدر: سليم
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1332
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/09/03
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 44, شماره: 4
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha