علي كفائي شير منش
نام پدر: حبيب اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1330/01/08
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/01/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 104, شماره: 3
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha