عليرضا مذهب شناس
عليرضا مذهب شناس
1 طرح ثبت شده
نام پدر: رضا
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
مدرک تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
رشته تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/05/18
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 114, شماره: 4
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha