سعيد مرادي دوست
نام پدر: داود
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/09/12
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 42, شماره: 2مكرر
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha