محمد نقي مشكوري نجفي
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1348
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1369/06/30
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 43مكرر, شماره: 3
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha