حسين(خسرو) ميان محله
نام پدر: حيدر علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/09/12
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 56, شماره: 12
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha