مجيد يوسفي نوين
نام پدر: بابا
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 104, شماره: 7
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha