منوچهر عابدعلي
نام پدر: حسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1349
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1369/07/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 54, شماره: 4
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha