كمال سيد حسيني
نام پدر: سيدمصطفي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1335
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/07/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 87, شماره: 7
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha