محمدحسين شاه علي
نام پدر: رحمت اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1327
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/06/24
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 78, شماره: 8مكرر
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha