عباس اعرابي
نام پدر: حسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/06/24
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 77, شماره: 9
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha