ايرج بابائي فلاح
نام پدر: محمد تقي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1359/11/26
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 47, شماره: 11
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha