عباس سعيدي فر
نام پدر: اكبر
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/09/04
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 76, شماره: 11
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha