محمد آبائي سنجاني
نام پدر: صادق
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1368/05/07
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 94مكرر, شماره: 11
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha