حسن آذري
نام پدر: عباس
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/06/24
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 80, شماره: 12
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha