عليرضا قنبريان علويجه
نام پدر: حاج غلامرضا
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345/09/02
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1364/11/23
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 89, شماره: 12
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha