محمدحسن درخشان
نام پدر: علي محمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1347
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/08/06
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 81, شماره: 13
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha