حميد رضا حسيني اصل
نام پدر: رمضان
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1294/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 89, شماره: 14
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha