محمدتقي آبياري
نام پدر: كرمعلي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/03/07
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 16, شماره: 17
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha