سعيد بوربور
نام پدر: عزت اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1342
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/04/10
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 17, شماره: 23
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha