سيدمحمدجواد اماميان
نام پدر: سيدحسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1342
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/01/08
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 22مكرر, شماره: 23
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha