سيدمحسن تاج زاد(هرندي)
نام پدر: سيد عباس
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/04/10
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 65, شماره: 24
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha