عبداله اصغر پناهي
نام پدر: محمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/04/10
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 46, شماره: 38
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha