مهدي خداپرست
نام پدر: ابوالقاسم
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/12/06
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 88, شماره: 38
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha