جمشيد آبادي
نام پدر: حسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1342
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/12/18
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 41, شماره: 42
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha