محمد جواد داود آبادي فراهاني پويا
نام پدر: ولي اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/09/03
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 98, شماره: 46
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha