مهندس حاج بهرام دهقاني پوده
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1334
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1365/07/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 84, شماره: 49
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha