سيد محمد حسن شاهوراني
نام پدر: عبداله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1350/09/02
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/05/01
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 87مكرر, شماره: 49
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha