احمدرضا كلاچامي ثابت
نام پدر: ابوالحسن
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1332/09/02
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/02/04
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 57, شماره: 50
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha