محمد حسين آئين
نام پدر: ابراهيم
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/02/20
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 4, شماره: 51
گفتنی های شما
محمدجواد ابوصابر
۲۳ شهریور ۱۳۹۲ - 13:05
پیر ما گفت شهادت هنر مردان است عقل نامرد در این دایره سرگردان است پیر ما گفت که مردان الهی مردند که به دنبال رفیق ازلی می گردند شهدا رفتند و ما مانده ایم . برای جانبازان که ماندند چه کردیم ؟ برای آزادگان چه کردیم؟ برای خانواده شهدا چه کردیم ؟ جز اینکه فقط یه سری امتیاز براشون در نظر بگیریم؟ آیا تونستیم مرحمی بر روی زخمشون بذاریم؟ یا خودمون نمکی شدیم بر روی زخمشون؟ نمی دانم ما که لیاقت حضور در جبهه ها و زندگی در کنار آنها را نداشتیم آی کسانی که دم از شهدا می زنید مرد باشید و بر سر عهد و پیمان خود بمانید تا نکند پشیمان و سرافکنده و روسیاه در محضرشان شویم . شهدا را یاد کنیم . شده با ذکر یک صلوات . بار ها از این که زنده هستم و دارم روی دم اون آدم های بزرگ بازدم می دهم از زنده بودنم خجالت می کشم . خدایا تو خودت می دانی در دل و قلب من چه می گذرد . در باغ شهادت را بستند ...
محمدجواد ابوصابر
۲۳ شهریور ۱۳۹۲ - 13:05
پیر ما گفت شهادت هنر مردان است عقل نامرد در این دایره سرگردان است پیر ما گفت که مردان الهی مردند که به دنبال رفیق ازلی می گردند شهدا رفتند و ما مانده ایم . برای جانبازان که ماندند چه کردیم ؟ برای آزادگان چه کردیم؟ برای خانواده شهدا چه کردیم ؟ جز اینکه فقط یه سری امتیاز براشون در نظر بگیریم؟ آیا تونستیم مرحمی بر روی زخمشون بذاریم؟ یا خودمون نمکی شدیم بر روی زخمشون؟ نمی دانم ما که لیاقت حضور در جبهه ها و زندگی در کنار آنها را نداشتیم آی کسانی که دم از شهدا می زنید مرد باشید و بر سر عهد و پیمان خود بمانید تا نکند پشیمان و سرافکنده و روسیاه در محضرشان شویم . شهدا را یاد کنیم . شده با ذکر یک صلوات . بار ها از این که زنده هستم و دارم روی دم اون آدم های بزرگ بازدم می دهم از زنده بودنم خجالت می کشم . خدایا تو خودت می دانی در دل و قلب من چه می گذرد . در باغ شهادت را بستند ...

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha