محمود حسين آبادي فرهاني
نام پدر: غلامحسين
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/01/05
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 26, رديف: 55, شماره: 53
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha