عليرضا حاجي ابوالحسني
1 طرح ثبت شده
نام پدر: محمد
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1349
مدرک تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
رشته تحصیلی: عدم وجود اطلاعات
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/05/06
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 21, رديف: 24, شماره: 1مكرر
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha