مجيد بيات
نام پدر: نصرت اله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1357/11/26
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 21, رديف: 31, شماره: 21
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha