جعفر اكبري
نام پدر: علي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1336
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1357/12/06
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 21, رديف: 39, شماره: 26
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha